• Mini słowniczek pojęć

  BIGOWANIE (ŁAMANIE)

  Proces polegający na ułatwieniu zginania materiału w określonym i zamierzonym miejscu materiału np zaproszenia, winietki, ulotki składane. Bigowanie oznacza wykonywanie na papierze lub kartonie specjalnych wgnieceń. Wgniecenia te mają za zadanie ułatwienie, a właściwie umożliwienie, odpowiedniego zgięcia kartonu lub kartki.

  BINDOWANIE

  Sposób oprawiania, łączenia luźnych kartek technologią introligatorską czyli sczepiania ich jednego brzegu za pomocą grzbietów do bindowania (okrągłe plastikowe kółeczka)

  CMYK

  Skrót od ang. Cy­an, Ma­gen­ta, Yel­low, Bla­cK (nie­bie­sko­zie­lo­na, pur­pu­ra, żół­ta, czar­na) jest to ze­staw czte­rech pod­sta­wo­wych ko­lo­rów farb dru­kar­skich sto­so­wa­nych po­wszech­nie w dru­ku ko­lo­ro­wym w po­li­gra­fii (za­kres barw dru­ko­wa­nych).

  DRUK CYFROWY

  Ma­szy­ny no­wej ge­ne­ra­cji sprzę­żo­ne z kom­pu­te­rem, dru­kujące na spe­cjal­nych pa­pie­rach, ni­sko­na­kła­do­we, wie­lo­barw­ne i jed­no­ko­lo­ro­we pra­ce w róż­nych for­ma­tach. Tech­ni­ka dru­ko­wa­nia bez­po­śred­nio z cy­fro­we­go pli­ku gra­ficz­ne­go, bez ma­tryc i form dru­kar­skich Druk cy­fro­wy sto­su­je się tam, gdzie na­kła­dy są na ty­le ma­łe, że nie jest opła­cal­ne sto­so­wa­nie of­f­se­tu, jed­nak ocze­ki­wa­na jest do­bra ja­kość.

  DRUK OFFSETOWY

  Przemysłowa odmiana druku płaskiego w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe za pośrednictwem cylindra pośredniego, który jest pokryty obciągiem. Offset jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych technik druku. Jak to rozumiesz to zatrudnimy Cie do naszej firmy 🙂

  DRUK LATEKSOWY

  Druk technologia druku wielkoformatowego lateksowego umożliwiająca drukowanie na tanich i wyspecjalizowanych mediach przy zastosowaniu lateksu (także na drugiej stronie) oraz wody do natychmiastowej aplikacji, z uwagi na proces utrwalania. Druk wielkoformatowy w technologii lateksowej posiada cechy druku pigmentowego, umożliwiając wysoką odporność na warunki zewnętrzne i promienie UV, co jest także zaletą druku solwentowego

  KRZYWE

  Za­mia­na fon­tów na krzy­we czy­li wek­to­ro­wy obraz. Da­je to nam pew­ność, że na każ­dym kom­pu­te­rze i po wy­dru­ko­wa­niu nasz pro­jekt bę­dzie wy­glą­dał tak sa­mo.

  RGB

  RGB to przestrzeń barw, powstała w oparciu o właściwości odbiorcze ludzkiego oka. Barwy w tej przestrzeni tworzy się w oparciu o mieszanie trzech wiązek światła – czerwonej, zielonej i niebieskiej (Red, Green, Blue). W tym przypadku mamy do czynienia z syntezą addytywną. Wszystkie barwy sumują się do bieli. Wyłączony ekran jest czarny, a jeśli chcemy uzyskać kolor biały, musimy złożyć barwy R, G, B z maksymalnym natężeniem.

  SKŁADANIE RYSUNKÓW WIELKOFORMATOWYCH

  Do wpięcia – rysunek docelowo składany do formatu A4 z opcja marginesu który można wpiąć do segregatora, skoroszytu lub wpiąć do bindowania

  Do teczki – rysunek docelowo składany do pełnego formatu A4. W odróżnieniu od składania „do wpięcia” brak jest marginesu którym wpinamy rysunek. Opcja ta jest używana przy luźnych nie łączonych w opracowania rysunków

  Do koszulki – rysunek składany jest na szerokość 190mm czyli niepełne A4. Przy tej opcji składania rysunek nie posiada marginesu jak do wpięcia i jego przeznaczeniem i miejscem spoczynku jest standardowa foliowa „koszulka”

  SPADY

  Spady to dodatkowy obszar wokół projektu, zazwyczaj 2-3 mm, który zostanie ścięty. Spadów używamy przede wszystkim przy wydrukach offsetowych

  WYDRUK NA JUŻ

  Już określa granicę między przeszłością a przyszłością. Na chwilę obecną nie mamy takiego materiału